Wednesday, 16 February 2022 20:08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αθλητισμός (ομαδικό άθλημα Μπάσκετ) για παιδιά και νέους στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού (ASD – Autism Spectrum Disorder)»

 17/2/2022

 

Η Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής μέσω της Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική», υλοποιούν τη δράση με τίτλο «Δράσεις αθλητισμού – ομαδικού αθλήματος- για παιδιά και νέους στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού (ASD – AutismSpectrumDisorder)»με πόρους του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΕΞΑΣΤΕΡΟΣ» (Α.Μ. 28577, ΓΓΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΛ24),έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο :«Αθλητισμός (ομαδικό άθλημα μπάσκετ) για παιδιά και νέους  στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού(ASD – AutismSpectrumDisorder)»για την κάλυψη έως 40 (σαράντα) θέσεων - δυνητικά ωφελούμενων (παιδιών και νέων στο φάσμα του αυτισμού) και:

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Παιδιά(δια των κηδεμόνων τους) και ενήλικες, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Αθλητισμός (ομαδικό άθλημα μπάσκετ) για παιδιά και νέους  στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού».

Ωφελούμενοι του Προγράμματος  
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι παιδιά και νέοι που βρίσκονται στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού (ASD – AutismSpectrumDisorder) (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι»).

Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα με αυτισμό ανεξαρτήτου ηλικίας.

Θεσμικό πλαίσιο:

 1. Ο Νόμος 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') με τίτλο «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και    άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Ο Νόμος 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄) με τίτλο «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Ο Νόμος 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) με τίτλο «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 4. Ο Νόμος 4430/2016 (ΦΕΚ Α' 205/31-10-2016) με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις (Άρθρο 2 – Ορισμοί)».
 5. Ο Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29-08-2019) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.
 6. Το ισχύον καταστατικό του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΕΞΑΣΤΕΡΟΣ».
 7. Η ειδική αθλητική αναγνώριση όπως ισχύει.
 8. Η ορισθείσα από το Δ.Σ. (Ραχωβίτσας Μιχάλης / Τσαγκαράκης Εμμανουήλ / Κατσίρης Αριστείδης) Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

 

Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα PAO BC Academy ASD είναι μια πρωτοβουλία που τελεί υπό τη λειτουργία της PAO BC Academy (ΑΣΚ Εξάστερος). Αφορά σε παιδιά και νέους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και τα οποία παίρνουν μέρος σε προπονήσεις μπάσκετ σε ειδικά τμήματα, προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες.

Τα τμήματα διαθέτουν εξειδικευμένους προπονητές μπάσκετ, ψυχολόγους και συνοδούς, ενώ οι προπονήσεις γίνονται πάντοτε με την παρουσία γιατρού.

Στόχος της δράσης είναι  η ένταξη των ωφελούμενων με αυτισμό σε ένα πρόγραμμα ομαδικού αθλητισμού και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η άθληση για την υγεία τους.  Επιπλέον, οι δυνατότητες κοινωνικοποίησης  των ωφελούμενων μέσα από το πρόγραμμα ομαδικού αθλητισμού, θα είναι εξαιρετικά επωφελής για την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη.  Έχει μάλιστα αποδειχθεί και μέσω ερευνών ότι η συμμετοχή ατόμων με αυτισμό σε ένα δομημένο περιβάλλον ομαδικού αθλητισμού έχει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών.

Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση μαθημάτων διάρκειας δέκα (10) μηνών τα οποία θα πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστον τρεις  (3)  φορές το μήνα/ ωφελούμενο  –  διάρκειας μιας (1) ώρας -  σε ειδικά τμήματα διαμορφωμένα για τις ανάγκες των ωφελούμενων στο φάσμα του αυτισμού (οι ωφελούμενοι θα διαχωρίζονται με κριτήριο το επίπεδο λειτουργικότητάς τους με μεθοδολογία κατάταξης από εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα).

Οι ώρες προπονήσεων είναι 15:30-16:30 στο Βοηθητικό γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ (Μαρούσι) τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. από την Πέμπτη 17/2/2022 έως και τη Δευτέρα 28/2/2022.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις Αιτήσεις τους και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωφελούμενων.

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Επιλογή Ωφελούμενων

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται). Η αίτηση θα υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ωφελούμενου (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του).
 2. Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούμενου σε ισχύ.
 3. Αντίγραφο πρόσφατου Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας των αντιγράφων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών στην αίτηση.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, δηλώνοντας ότι: συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία υποβάλλω για την υπ. αριθ. …………………Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο «Αθλητισμός (ομαδικό άθλημα Μπάσκετ) για παιδιά και νέους στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού (ASD – Autism Spectrum Disorder)».

Β. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως(Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ).
 2. Αντίγραφο Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2020, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
 3. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο σε ισχύ από τα οποία θα προκύπτει ότι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι άνεργος/η.
 4. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι εργαζόμενος/η απαιτείται : α)  πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη αν είναι μισθωτός/ή  β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 αν είναι αυτοαπασχολούμενος/η ή ελεύθερος/η επαγγελματίας ή συνταξιούχος.
 5. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας / κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του σε ισχύ.
 6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από την οποία προκύπτει εάν είναι ασφαλισμένος ή όχι.

Εφόσον δεν προσκομιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τότε δεν προσμετράται θετικά στον τελικό πίνακα κατάταξης (τελική μοριοδότηση).

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο φορέας θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

 1. Ασφαλιστική ικανότητα
 2. Οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)
 3. Οικογενειακή κατάσταση
 4. Εργασιακή κατάσταση του γονέα / νόμιμου κηδεμόνα

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1.Εξέταση/ έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται από την Επιτροπή επιλογής ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων προς αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

 1. Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης των ωφελούμενων προς πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των κριτηρίων επιλογής.
 2. Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων με ανάρτηση του σχετικού προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα www.paobcacademy.gr .

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά του ανωτέρω πίνακα, έως και 7 ημέρες μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια, και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και επιλαχόντων  στην ιστοσελίδα του φορέα.

 1. Κατόπιν ο Φορέας θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των οριστικών αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελούμενων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελούμενων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του φορέα, η επιτροπή δύναται να προβεί προς απαραίτητες ενέργειες χρησιμοποιώντας προς επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την οριστική κατάταξη και επιλογή των ωφελούμενων, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων, από την Επιτροπής εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των συμμετεχόντων συντασσόμενου προς τούτο πρακτικού.

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται στην Ε.Σ.Α.μεΑ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα www.paobcacademy.gr. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Μιχάλη Ραχωβίτσα  στο τηλ:2106107010 (15:00 με 17:00) ή στο e-mail:info@paobcacademy.gr

  

Κοινοποίηση Πρόσκλησης:

 1. Ε.Σ.Α.μεΑ.

Συνημμένα Πρόσκλησης:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Πίνακας Κριτηρίων Επιλογής ωφελούμενων